Naturskade

Naturskade

Iht. lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 med endringer, sist ved lov av 24. juni 1994, forstås som naturskade, skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. En skade må være forårsaket av en eller flere av disse hendelsene for å bli betraktet som naturskade.

Nærmere forklaring av Naturskade

Våre oppdragsgivere er forsikringsselskaper, private huseiere og advokater.