Tjenester

Møtetakst AS bilbyr hele spekteret av tjenester innen vurdering av bolig- og næringseiendommer; verditakster, tilstandsrapporter, skadetakster + en rekke andre tilleggstjenester.  Når det gjelder vurdering av boligeiendommer er vi den største aktøren mellom Bergen og Trondheim med over 2500 vurderinger pr år.   Vi tilstreber oss å levere  produkter med en høy faglig kompetanse og med høy leveringsdyktighet. 

Tjenester

Verditakst enebolig/rekkehus/ leilighet/fritidsbolig 

En vanlig verditakst gir en oversiktlig og  lettfattelig beskrivelse av eiendommens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc.  Taksten beskriver den tekniske verdien på eiendommen, gir en markedsverdi på hele eiendommen samt en kort beskrivelse av eiendommen.  Den inneholder INGEN tilstandsvurdreinger av noen konstruksjoner

Brukes ifm finansiering, skatte-/avgiftmessige forhold og  i eiendomsoverdragelse  hvor begge parter har god kjennskap til eiendommen (arv, skifte etc).

Tilstandsrapport alle typer bygg

Tilstandsrapporten gir en grundig gjennomgang og vurdering av byggverk og bygningsdeler. Vurderingene gjøres med en kombinasjon av visuelle observasjoner, fysisk inspeksjon etc.
Rapporten bruker tilstandsgrader for å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste forholdene ved boligen rapportsammendraget. I tillegg inneholder den elementene  i en verditakst.  Ifm salg av bolig/fritidseiendommer i det åpne marked anbefales bruk av Tilstandsrapport med verditakst.

Tilstandsrapporten kan brukes på alle typer bygg. Avhengig av type bygg, tilstand og kundens ønsker kan rapporten også tilpasses.

Tilstandsrapporten er den foretrukne rapportform ved omsetning av bolig-/fritidseiendommer.

Næringstaksering

I likhet med takst av bolig, beskriver også taksten av en næringseiendom den tekniske verdien, gir en markedsvurdering og en kort beskrivelse av eiendommen. Vårt vurderingssystem for taksering av næringseiendom legger betydelig vekt på eiendomsøkonomien.  Våre næringstakster er basert på EVS – European Valuation Standard og REV – Recognised European Valuer.

Næringstakstene brukes både ifm kjøp/salg gjerne i kombinasjon med en tilstandsrapport, men og mye brukt i skatte-/regnskap-/finansieringsmessige forhold.

Tomtetaksering

En verditakst over tomt/tomteområde gir en markedsvurdering av tomta.  Samt en beskrivelse av størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc.  Samt tomtas potensiale.  Tomtetaksering tar i hovedsak utgangspunkt i utnyttelsesmulighetene som ligger på tomta og tidsperspektiv for realisering.

Brukes både ifm kjøp/salg, men og mye brukt i skatte-/regnskap-/finansieringsmessige forhold.

Skadetakst

Skadetakst er en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt, med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

Våre oppdragsgivere er forsikringsselskaper, private huseiere og advokater.

Skadeskjønn

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader.  Denne oppgjørsformen står beskrevet i forsikringsvilkårene.

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Naturskade

Iht. lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 med endringer, sist ved lov av 24. juni 1994, forstås som naturskade, skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. En skade må være forårsaket av en eller flere av disse hendelsene for å bli betraktet som naturskade.

Våre oppdragsgivere er forsikringsselskaper, private huseiere og advokater.

Termofotografering

Vi tilbyr termografi-inspeksjoner på et faglig høyt nivå. Vår praktiske og teoretiske kunnskap kombinert med det ypperste utstyret innen infrarød-datateknologi for påvisning og analysering av feil, skal gi våre kunder trygghet på at oppdragene er i de beste hender. Vi er dessuten tilknyttet ulike fagfora for utveksling av erfaringer. Dette skal sikre bedriftens kompetansenivå.

Dette er et nyttig hjelpemiddel på flere områder.
Her er noen: Verkstedindustri, motorer, generatorer, vannbåren varme, bygninger (dårlig isolasjon, varmetap etc.), pumper, rørledninger, kabelfeilsøking, varmekabel , varmeutvikling i branner., luftlekkasje i ventilasjonskanaler, kontroll av hester, ang tidligere skader på ben etc.

Byggelånskontoll

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen.

Oppdragsgiver er bank eller låntaker; Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Hussoppkontroll

Våre takstmenn foretar stikkontroller av utvalgte boliger som har utvidet sopp, råte og skadedyr forsikring i Norsk Hussopp Forsikring (NHF).

Formålet er å avdekke spesielt faremomenter med tanke på vanninntrenging i konstruksjoner (grunn, vegger, overgang veranda og vegger samt takkonstruksjoner osv.).

Uavhengig kontroll

Kontroll av produksjonsgrunnlaget
Plassering av sluk i plan og høyde i forhold til prosjekterte tegninger.
Kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne med utløp til gulv.
Overløp fra vannfordelingsskap
Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt
Uavhengig kontroll lufttetthet.

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir utført på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres. Kravet har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom. Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.

Seksjonering

Vi tar på oss oppdrag som seksjonering av bygg i 2 eller flere seksjoner, både nybygg og eksisterende bygg.

Dele opp en eiendommen i flere enheter.

Hjemmeside opprettet av